ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 13

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

19 18
4 3
2 1
8 7
 12  20
 10  11
 9  13
 16  15
 14  17
        bd  b3
 b2  b1
 b4  b5
 b7  b6