ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่ 1 (56)

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

52
31
4 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40