เพื่อนบ้านปันน้ำใจ ปี 56

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

 ผู้อุปการะคุณบ้านธรรมนำใจ ปี 56

 

 1.  คุณ ณัฐวรรธน์ – คุณภัทรชนันท์  ภรนรา บริจาคเงินสด จำนวน 1,250 บาท เป็นค่าอาหาร และเงินสด จำนวน 500 บาท เป็นค่าน้ำปานะ ของครั้งที่ 17 ในวันที่ 12-16 เมษายน 2556  2.  คุณสุมนา  อุไรวิชัยกุล บริจาคเงินสด จำนวน 500 บาท เป็นค่าน้ำปานะ ของครั้งที่ 17 ในวันที่ 12-16 เมษายน 2556
3. คุณอรจิรา  ศิริ บริจาคเงินสด จำนวน 725 บาท เป็นค่าิิอาหาร ของครั้งที่ 17 ในวันที่ 12-16 เมษายน 2556 4. คุณวิรุฬภัทร์ บริจาคเงินสด จำนวน 163 บาท เป็นค่าเครื่องปรุงอาหาร  ของครั้งที่ 17 ในวันที่ 12-16 เมษายน 2556
 5.  คุณญา บริจาคเงินสด จำนวน 500 บาท เป็นค่าน้ำปานะ ของครั้งวันที่ 17 ในวันที่ 12-16 เมษายน 2556  6.
คุณตั้ม
คุณกัญณนน วัฒนะเดชเดโช บริจาคหนังสือธรรมะ, ซีดีธรรมะ, ตู้ใส่เอกสาร จำนวน 2 ตู้, เก้าอี้แบบพนักผิง จำนวน 2 ตัว, และถังใส่น้ำ จำนวน 1 ถัง
 7.
คุณพัสนันท์
คุณพัสนันท์ บุญชูวกล บริจาค วุ้นเส้นต้นสน 1 แพค จำนวน 12 ห่อ, ไวไว 1 แพค จำนวน 6 ห่อ, โอวัลติน 2 แพค, ถั่วเขียว จำนวน 3 ถุง น้ำตาล จำนวน 1 ถุง, งาขาว จำนวน 1 ห่อ และไม้จิ้มฟัน จำนวน 1 ชิ้น
 8.
คุณอานวย
คุณอานวย จทะประยูรศักดิ์ และครอบครัว บริจาค น้ำมัน จำนวน 12 ขวด และน้ำตาล จำนวน 12 ถุง คุณนุ่ม บริจาค น้ำมัน จำนวน 1 ขวด และน้ำตาล จำนวน 1 ถุง คุณชม้อย บริจาคน้ำมัน จำนวน 2 ขวด และน้ำตาล จำนวน 2 ถุง
 9.
พัดลม
นางพิมพ์ใจ ศรีสวัสดิ์ นางพิมพ์พนา ปีตธวัชชัย นส.จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ นส.พิมพรรณ ศรีสวัส บริจาคพัดลม 10 ตัว ให้กับบ้านธรรมนำใจ เพื่อติดตั้งชั้น 1 2 และ ชั้น 3
 10.
น๊อต
คุณสันติ ยิ้มเจริญ คณะกรรมการบ้านธรรมฯ เมื่อ วันที่ 24 พ.ค. 2556 บริจาคข้าวสาร 1 ถุง จำนวน 25 กิโลกรัม มอบให้กับบ้านธรรมนำใจ ได้หุงให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 20 วันที่ 23-26 พ.ค. 2556
11.
โบ
คุณนฤมล และ คุณสุรชาติ มามี คณะกรรมการบ้านธรรมฯ เมื่อ วันที่ 26 พ.ค. 2556 บริจาคกระดาษทิชชู่ 2 แพค แพคละ 24 ม้วน, น้ำยาล้างจ้าน 3 แพค แพคละ 3 ถุง, ผงซักฟอกโอโม 3 แพค แพคละ 6 ถุง และน้ำยาทำความสะอาดมาจิคลีน 9 ขวด
 12.  คุณสันติ ยิ้มเจริญ คณะกรรมการบ้านธรรมฯ บริจาคปากกา จำนวน 42 ด้าม และกระดาษโน๊ต จำนวน 3 แพค ในวันที่ 31 พ.ค. 2556
 13.  คุณสุพิณญา  กาญจนาศักดิ์ชัย ในวันที่ 1 มิ.ย. 2556 บริจาคสิ่งของ และเครื่องดื่ม 14. ผู้ร่วมค่าติดต้ังพัดลม และซ่อมปั๊มน้ำคุณเนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุลและครอบครัว จำนวนเงิน 5,000 บาท คุณนฤมล มามี และครอบครัว จำนวนเงิน 2,000 บาท คุณวรินญา ปัณฑะธนากุล จำนวนเงิน 500 บาท ญาติธรรมไม่ประสงค์ออกนามหลายท่าน จำนวนเงิน 2,900 บาท
 15.
หญิง-ไมโล
คุณสุพิณญา กาญจนาศักดิ์ชัย และครอบครัว บริจาคของใช้ และเครื่องดื่ม จำนวน 5 อย่าง เมื่อวันที่ มิ.ย. 56
16.
ชาย-ไมโล
คุณภวัต กฤษฤานนท์ บริจาค เครื่องดื่มโอวัลติน ไมโล แบบซอง จำนวน 4 แพค เมื่อวันที่ มิ.ย. 56
 17. คุณ นภา ล้อเจริญพาณิช ผู้ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 20 ได้นำอาหารมาถวายให้กับพระอาจารย์ และิเลี้ยงของหวานข้าวเหนียว สังขยา จำนวน 5 โล ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทาน วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ช่วงเวลา 11.00 น. 18.  คุณ เบญจพร เอื้อกิจกุลทรััพย์ และครอบครัวนำน้ำเต้าหู้มาถวายให้กับพระอาจารย์ และิเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นน้ำปานะได้ทาน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ช่วงเวลา 16.00 น.
 19. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคแก้วน้ำ จำนวน 2 แถว เมื่อมิถุนายน 2556  20. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค กระดาษทิชชู จำนวน 1 แพค จำนวน 24 ม้วน และ ผ้าอนามัย จำนวน 4 ห่อ เมื่อมิุถุนายน 2556
 21
พี่เอ
คุณศิริพร แซ่โค้ว บริจาค หนังสือธรรมะของพระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปจุตฺโต)เรื่อง ธรรมนูญชีิวิต, พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป, คติธรรมแห่งชีวิต,จารึกอโศก รัศศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย และเชื่อกรรม รุ้กรรม แก้กรรม อย่างละ 1 เล่ม, หนังสือธรรมะ สิ่งดีๆ ที่หลวงตาบอก, อ่านได้ วางได้ ความตายไม่มี, ส่องใจใสสว่าง ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์,รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข,บุญสร้างได้ไม่ยาก,อะไรพะ?,เข้าใจธรรม,ทางสายเอก,ตำรับยา สมุนไพร,แก้กรรม ทำเองได้ อย่างละ 1 เล่ม และซีดีพุทธศาสดา จำนวน 2 แผ่น เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2556
 22.  คุณอาคม พึ่งสุนทรบัตร์ ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 2 ร่วมบริจาคสร้างห้องน้ำ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 23. วันที่ 14 มิถุนายน 2556 คุณชากร เอกพิริยะ ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 21 บริจาคเงินสด สร้างห้องน้ำ จำนวน 1,000 บาท  24. วัน ที่ 14 มิถุนายน 2556 คุณจันทรัศม์ เลิศชัยทัศน์ และสามี บริจาค ประตูห้องน้ำ จำนวน 6 บาน ค่าแรงช่าง จำนวน 10 วัน และค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง
 25.  วันที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณฉลอง – คุณอุษณีย์ เจริญวงศ์สวัสดิ์ คณะกรรมการบ้านธรรมฯ โอนเงินเข้าบัญชี บริจาค จำนวน 5,000 บาท  26.  วัน ที่ 17 มิถุนายน 2556 คุณปนัดดา จิรปรีชากุล บริจาค จำนวน 3,000 บาท และพนักงานเซ็นทรัล ฝ่ายออกแบบ บริจาค จำนวน 1,300 บาท โอนเงินเข้าบัญชี บริจาครวม จำนวน 4,300 บาท
 27.  วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นางฉวีวรรณ เลิศอร่ามรัตน์และครอบครัว โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1,000 บาท  28. วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 น. คุณรัตนา สุขเจริญ และครอบครัว บริจาคเงินโอนเข้าบัญชี เป็นค่าน้ำ จำนวน 851 บาท
 29.
ไม่ประสงค์-หนังสือ 206
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคหนังสือ อภัยทาน จำนวน 14 เล่ม
 30.
อำนวย-บะหมี่-206
วันพฤหัสบดีที่20 มิถุนายน 2556 คุณอำนวย จูทะประยูรศักดิ์ และครอบครัว บริจาค บะหมี่ จำนวน 2 กล่อง และ น้ำหวาน จำนวน 4 ขวด
 31.  วันที่ 18 มิถุนายน 2556
บริษัท บางกอกอินเตอร์ พลาสติก บริจาคฝักบัว สายชำระ จำนวน 6 ชุด พร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บ. และ
คุณอวยพร จงจิกเกษม บริจาค วาล์วก็อกน้ำ จำนวน 6 ชุด
 32.  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556คุณณัฐวรรธน์ – คุณภัทรชนันท์ ภรนรา พร้อมบุตร
บริจาค เพชรอิฐตาล ครีม จำนวน 135 แผ่น,ชุดสุขภัณฑ์ห้องน้ำ 1 ชุุด,กระจกเจียริม 3 บาน, ชั้นแขวนติดผนัง จำนวน 6 ชิ้น ถังขยะ เหยียบเหลี่ยมรี จำนวน 2 ถัง และยาแนวพรีเมี่ยมพลัสเงิน จำนวน 2 ถุง
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,061 บาท
 33.  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2556ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 4,200 บาท  34.  วันที่ 18 มิถุนายน 2556ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 100 บาท
 35.  วันที่ 18 มิถุนายน 2556ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 50 บาท  36.  วันที่ 20 มิถุนายน 2556แผนกManaged Care,Claim บริษัท AIA และ คุณสุรชาติ-คุณนฤมล มามี บริจาค โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 2,500 บาท
 37.  วันที่ 22 มิถุนายน 2556ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1,000 บาท  38.  วันที่ 24 มิถุนายน 2556คุณวุฒิ คาเมร่า คลองถม บริจาคเงินสด จำนวน 1,000 บาท
 39.  วันที่ 25 มิถุนายน 2556คุณศิริวัฒน์ เรืองวรวิภาส บริจาค โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 500 บาท  40.  วันที่ 25 มิถุนายน 2556ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค โอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 50 บาท
 41.  วัน อังคารที่ 25 มิถุนายน 2556คุณธัณลักษณ์  รุ่งอริยธนาพงษ์ และครอบครัว พร้อมเพื่อนๆ บริจาคเงินสด จำนวน 6,100 บาท เป็นค่าอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม ในคอร์สครั้งที่ 22 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2556  42.  วัน ที่1 กรกฎาคม 2556คุณอัครัช  วิงประวัติ และคุณกุลศยา  ศรีีดีบริจาคเงินสดสร้างห้องน้ำ จำนวน 1,000 บาทและหนังสือสวดมนต์ จำนวน 55 เล่ม
 43.  วันที่30 มิถุนายน 2556 คุณขวัญใจ  ค้ายาดี และครอบครัว บริจาคเงินสดสร้างห้องน้ำ จำนวน 940 บาท  44. วันที่30 มิถุนายน 2556 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสดสร้างห้องน้ำ จำนวน 600 บาท
 45.  วันที่30 มิถุนายน 2556 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสดสร้างห้องน้ำ จำนวน 1,000 บาท  46. วันที่30 มิถุนายน 2556 คุณชไมพร  สิทธิบุศย์ บริจาคเงินสดสร้างห้องน้ำ จำนวน 1,00 บาท
 47.  วันที่30 มิถุนายน 2556 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสดสร้างห้องน้ำ จำนวน 880 บาท
 48. วันที่1 กรกฎาคม 2556 ผู้มีิจิตศรัทธา บริจโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1,000 บาท  49. วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ผุ้มีจิตศรัทธา บริจโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 2,000 บาท
 50. วันที่2 กรกฎาคม 2556 ผุ้มีจิตศรัทธา บริจโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 200 บาท  51. วันที่3 กรกฎาคม 2556 ผุ้มีจิตศรัทธา บริจโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 5,000 บาท
 52. วันที่3กรกฎาคม 2556 ผุ้มีจิตศรัทธา บริจโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1000  53.  วันที่3 กรกฎาคม 2556 คุณรัตนา  สุขเจริญ และครอบครัว บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1,009 บาท
 54. วันที่3 กรกฎาคม 2556 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี สร้างห้องน้ำ จำนวน        1,000 บาท  55. วันที่4 กรกฎาคม 2556นายวัลลภ มิ่งขวัญ 100 บาท นางสมปอง มิ่งขวัญ 100 บาท น.ส.วัชรินทร์ มิ่งขวัญ 100 บาท น.ส.สรญา มิ่งขวัญ 100 บาท บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี สร้างห้องน้ำ จำนวน 400 บาท
 56. วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 คุณกิ่งแก้ว วัชรินทร์วงศ์ บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี สร้างห้องน้ำ จำนวน 1,200 บาท  57. วันที่4 กรกฎาคม 2556

  1. คุณวิภาพรรณ  สุคนธ์สวรรค์                    300    บาท
  2. คุณสุนิสา  มินเจริญ                             100    บาท
  3. คุณฤดีวรรณ  ไกรสุนทรเลิศภพ                 500    บาท
  4. คุณดิเรก  หลักชุม                               500    บาท
  5. คุณธิตินันท์  พูลศาสตร์                         200    บาท
  6. คุณเจนสุนันท์  เฮอร์แมนน์                     200    บาท
  7. คุณภคมน  สุขเจริญ                             100    บาท
  8. คุณเนาวรัตน์  วงศ์ลือ                            100    บาท

บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี สร้างห้องน้ำ จำนวน 2,000 บาท

 58.  วันที่5 กรกฎาคม 2556 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี สร้างห้องน้ำ จำนวน 100 บาท  59.  วันที่5 กรกฎาคม 2556 คุณนนทิยา  รัตนะธำรงชัย บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี สร้างห้องน้ำ จำนวน 500 บาท
 60.  วันที่6 กรกฎาคม 2556 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโอนเงินเข้าบัญชี สร้างห้องน้ำ จำนวน 300 บาท  61. วันที่6 กรกฎาคม 2556 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินสด สร้างห้องน้ำ จำนวน 2,500 บาท
 62.  คุณ นพพร  ติรวัฒนกุล  / คุณจันทรัสม์  เลิศชัยทัศน์ / คุณธนประเสริฐ  เลิศชัยทัศน์ บริจาคปัจจัยร่วมสร้างห้องน้ำ และ อื่นๆ จำนวน 40,000 บาท  63.
วิรงรอง-น้ำเครื่องดื่ม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 คุณร.อ.หญิงวิรงรอง ทรงชัยพรรณา – คุณวิลาวัลย์ ทรงชัยพรรณา – คุณจินต์ณัชชา สุวรรณพัฒนะ และคุณสมรา – คุณประพันธ์ สุวรรณ์ บริจาค เงินสดจำนวน 2,000 บาท น้ำดื่ม จำนวน 72 ขวด กาแฟแบบซอง จำนวน 4 ถุง โอวัลติน แบบซอง จำนวน 5 แพค ข้าวหอมมะลิ 5 ก.ก. จำนวน 1 ถุง น้ำมันพืช จำนวน 3 ขวด ซอสเห็ดหอม จำนวน 1 ขวด น้ำปลาตราหอยหลอด จำนวน 1 ขวด น้ำส้มสายชู จำนวน 1 ขวด และน้ำตาลทราย วังขนาย จำนวน 3 ถุง
 53.  คุณจันทรัตน์ บริจาคหนังสือบทสวด อภิมหามงคล จำนวน 9 เล่ม  54. วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 – คุณอาทิชา – คุณธภาภัค นราวรวัชร และคุณธีราพร ไชยมาลา พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 535 บาท เพื่อซื้อเก้าอี้นั่งทานอาหาร จำนวน 5 ตัว ให้กับบ้านธรรมฯ – คุณอาทิชา นราวรวัชร และคุณธีราพร ไชยมาลา ได้มาขัดห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 11 ห้อง ให้กับบ้านธรรมฯ
 55. ผู้ มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคชุดขาวให้บ้านธรรมนำใจ1. คุณแม่อูตี๋ แซ่แต้ 200 บาท2. คุณจักพันธ์ + คุณทิพาพร สุคนธ์สวรรค์ 1,000 บาท3. คุณวิภาพรรณ สุคนธ์สวรรค์ 500 บาท4. คุณพรชัย สังข์ศรี 200 บาท5. คุณสาลี่ สุคนธ์สวรรค์ 200 บาท6. คุณรุ่งโรจน์ + คุณพเยาว์ สุคนธ์สวรรค์ 200 บาท7. คุณสุภัสสรณ์ เปี่ยมเจริญ 200 บาท8. คุณบุศราพร สุมมาตย์ 200 บาท9. คุณแดง 200 บาท10. คุณหนิง 40 บาท11. คุณสมรักษ์ ด้วงผึ้ง 200 บาท12. คุณศุภเศรษฐ โชติจิรนันท์ 500 บาท13. สุภาภรณ์ มากบุญ 200 บาท14. คุณวิชัย แก้วสาร 200 บาท15. คุณนงลักษณ์ จันทดิษฐ์ 200 บาท16. คุณอัษฎาภรณ์ อัครโชคชูพันธ์ และเพื่อน ๆ 1,000 บาทรวมยอดเงิน 5,040 บาท  56. วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 คุณภัทรธนินทร์ สุภัทโรภาสพงศ์ บริจาคค่าเดินทางพระอาจารย์ครั้งที่ 23 วันที่ 26-28 ก.ค. 56 โอนเข้าบัญชี จำนวน 500 บาท
 57. วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริจาคเงินร่วมสร้างห้องน้ำ ดังนี้- คุณนพพร  ติรวัฒนกุล  จำนวน 10,000.-  บาท – คุณธนประเสริฐ – คุณจันทรัสม์  เลิศชัยทัศน์ จำนวน 30,000.-  บาท  58.

20130722_102353

วันที่ 19 ก.ค.56
ผู้มีจิตศรัทธามาเป็นจิตอาสาทำความสะอาดห้องกรรมฐานบ้านธรรมนำใจ และบริจาคร่วมค่าเดินทางพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล จำนวน 200 บาท และบริจาคข้าวสาร 1 ถุง

59.

20130722_102213

วันที่ 20 ก.ค. 56
คุณประมวล วิทยบำรุงกุล
ได้บริจาคหนังสือดังต่อไปนี้ให้บ้านธรรมนำใจ
– บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ จำนวน 50 เล่ม
– สร้างบุญเข้าตัว ค้นหาพระในใจ จำนวน 50 เล่ม
– รักแท้…คือเมตตา จำนวน 50 เล่ม
– เนกขัมมะ บวชแทนค่าน้ำนม 50 เล่ม

 60.
20130722_101751

วันที่ 21 ก.ค. 56
มีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคสิ่งของให้บ้านธรรมนำใจดังต่อไปนี้- คุณบากบั่น แสงประทุม และคุณปวีณา สุรักษ์รัตนสกุล บริจาค ข้าวซ้อมมือ 2 ถุง , น้ำยาล้างจานซัลไล 1 แพ็ค น้ำผลไม้ 3 กล่อง และน้ำแดงน้ำเขียวเฮลบลูบอย จำนวน 3 ขวด

20130722_100716

วันที่ 21 กรกฎาคม 2556
คุณอัครัช วิงประวัติ และคุณกุลศยา ศรีดี บริจาค ดีวีดีภาพยนตร์เรื่อง พุทธศาสดา จำนวน 20 ชุด

 31 กรกฎาคม 2556 คุณประมวล วิทยบำรุงกุล และเพื่อน บริจาคหนังสือแก่นแท้ แห่งพระกรรมฐาน จำนวน 100 เล่ม  14/8/2556 คุณพัสนันท์ บริจาค โอวัลติน 1 แพค น้ำสุมนไพรแบบชง จำนวน 1 แพค
 16 สิงหาคม 2556 คุณธัญลักษณ์ วงศ์วณิชยา น้ำยาถูพื้น    2 ห่อ สเปรย์กำจัดกลิ่น    1 ขวด ชุดขาว เบอร์ 3  จำนวน  1 ชุด

แผ่นพับ31856

31 สิงหาคม 2556 คุณรัชดา ลิมโพธิ์ทอง
บริจาค แผ่นพับ บทสวดมนต์ จำนวน 60 ชุด

 31 สิงหาคม 2556 ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคถุงดำ จำนวน 8 แพค

คุณมาลี9956

วันที่ 9 กันยายน 2556
คุณมาลี วรวัชรานนท์ บริจาค
ซีดีพุทโธโลยี จำนวน 30 ชุด
ซีดีอนุสาสนีปาฏิหาริย์ จำนวน 1 แผ่น
ซีดีใบไม้ในกำมือ จำนวน 1 แผ่น

เส้นหมี่10956

วันที่ 9 กันยายน 2556
คุณพัสนันท์ บุญชูกุศล บริจาค
เส้นหมี่ข้าวกล้อง 11 ห่อ
ขนมคุกกี้สอดไส้ 2 แพค

 คุณวัฒนาพร ยอดกันธาและ คุณวรพงศ์ นิจจรัลกุล บริจาคเงิน 6,000 บาท เลี้ยงอาหารผู้ปฏิบัติธรรม คอร์สวันที่่ 13-19 ก.ย.56
 คุณผาสุกี  สมบัติธนสุข บริจาคเงินสดเป็นค่าเช่าสถานที่ จำนวน 1,000 บาท

ฉากกั้น-นิด71056

คุณนิด อาสา
บริจาค ฉากกั้นที่นอนสำหรับแยก ชาย และ หญิง จำนวน 10 อัน

ร่ม71056

วันที่ 6 ตุลาคม 2556
คุณวิไลวรรณ น้อยเล็ก
บริจาค ร่มกันฝน จำนวน 10 คัน และเงินสดจำนวน 1,000 บาท

คุณสุมนา  อุไรวิชัยกุล  บริจาคเงินสดเป็นค่าอาหาร จำนวน 1,000 บาท
 คุณอทิตญา  ดอกประโคน บริจาคชุดขาว จำนวน 3 ชุด  คุณอัมพร  ชื่นโกสุม บริจาคเงินสด จำนวน 500 บาท
 คุณนฤมล – คุณสรุชาติ  มามี บริจาคยาสามัญประจำศูนย์ จำนวน 1 ชุดใหญ่  คุณณัฐวรรธน์ ภรนรา และครอบครัวบริจาค โมเดม 1 ตัว
 คุณหนึ่งฤทัย  บริจาคหนังสืออภิมหามงคล จำนวน 100 เล่ม  คุณภัทรกาญจน์ สันทะ บริจาคเงินสด จำนวน 200 บาท
วันที่14 พฤศจิกายน 2556 คุณอรอุมา  ลานุสัตย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 2,000 บาืท วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 คุณภานิชาในนาม คุณกฤตภาส กันต์กมลนารา บริจาคหนังสือสวดมนต์ทำกรรมฐานตามแบบหลวงพ่อจรัญ จำนวน จำนวน 100 เล่ม และหนังสือวิธีชนะความโกรธ จำนวน 100 เล่ม
16 พฤศจิกายน 2556 คุณดนัยวัชรี  ธีรานุตรานนท์ และคุณธันยพร  ศาสนเกียรติกุล บริจาคหนังสือธรรมะ จำนวน 50 เล่ม คุณpanitta Athidchalinthorn  ได้เลี้ยงอาหารให้ผู้ปฏิบัติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556  เป็น ก๋วยเตี๊ยวลุยสอน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด จำนวน 30  กล่อง
paniita  Athidchalinthorn