พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (คธาวุฒิ ยโสธโร)

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (คธาวุฒิ ยโสธโร)


ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่น

๑.    ชื่อ  พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์  ฉายา  ยโสธโร อายุ  ๔๙  พรรษา  ๑๘

วิทยฐานะ  น.ธ. เอก

ปริญญาตรี (ศศบ.รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี (พธบ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่น

๒.   สถานะเดิม  ชื่อ  คธาวุฒิ   นามสกุล   ชโลปถัมภ์

เกิดวัน  ๔ ฯ๑๐ ๑  ค่ำ  ปี วอก  วันพุธที่ ๑๒ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๔๙๙

บิดาชื่อ     พ.ท.ประยูร  ชโลปถัมภ์

มารดาชื่อ   นางสุวรรณี  ชโลปถัมภ์

อยู่บ้านเลขที่ ๕๑๒/๗๐๗ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์   ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

๓.   อุปสมบท  เมื่อวัน ๗ ฯ๓ ๘  ค่ำ ปี มะโรง  วันที่  ๑๖  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ณ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

พระอุปัชฌาย์ พระครูภาวนาวิสุทธิ (จรัญ ฐิตธมฺโม)  วัดอัมพวัน  ตำบลบ้านแป้ง

อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี

๔.   วิทยฐานะ  
๑) พ.ศ. ๒๕๑๘   จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๒) พ.ศ. ๒๕๒๔   จบการศึกษาปริญญาตรี (ศศบ.รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๓) พ.ศ. ๒๕๓๓   สอบได้นักธรรมเอก  สำนักเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

๔) พ.ศ. ๒๕๔๙   จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕.   งานการปกครอง
๑)  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)

๒)  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่น

๖.  สมณศักดิ์

๑) พ.ศ.๒๕๔๔  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  จังหวัดสิงห์บุรี

๒) พ.ศ.๒๕๔๕   ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดคธาวุฒิ ยโสธโร

ในฐานานุกรมของ พระเทพสิงหบุราจารย์  พระราชาคณะชั้นเทพ

วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๓) พ.ศ.๒๕๔๘   ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์

ในฐานานุกรมของ พระธรรมสิงหบุราจารย์  พระราชาคณะชั้นธรรม

วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๔)  พ.ศ. ๒๕๔๙   ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

จังหวัดขอนแก่น