การจัดอบรม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือหมู่คณะต่างๆ

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

การจัดอบรม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร บริษัทห้างร้าน หรือหมู่คณะต่างๆ

“บ้านธรรมนำใจ” มีการจัดปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะให้กับสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือหมู่คณะต่างๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา ชมรม ชุมชน ได้เข้ามาปฏิบัติธรรม 2-7 วัน แล้วแต่นโยบายของหน่วยงานนั้นๆ โดยจะฝึกปฏิบัติแยกกับผู้ปฏิบัติทั่วๆ ไป และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติจะได้รับประกาศนียบัตรจาก “บ้านธรรมนำใจ” มอบให้ด้วย

ตามปกติแล้ว “บ้านธรรมนำใจ” ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ กับผู้ที่มาเข้าปฏิบัติธรรม แต่ในกรณีที่หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ ทางหน่วยงานจะต้องเป็นผู้บริจาคค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคคลกรของท่านเอง โดยทางบ้านธรรมนำใจจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับหน่วยงานของท่าน ตามค่าใช้จ่ายที่บริจาคจริงเท่านั้น

หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการนำพาบุคคลากร มาเข้าอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพัฒนาองค์กร เพื่ออบรมพนักงานใหม่ หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร โดยเข้าอบรมเป็นกลุ่มเฉพาะหน่วยงานของท่าน ท่านสามารถกำหนดวันที่ต้องการมาเข้าอบรม รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องการเช่น 2 วัน, 3 วัน, 5 วัน หรือ 7 วัน โดยต้องเตรียมเอกสารต่างๆ และทำตามคำแนะนำดังนี้

วิธีการจองการเข้าอบรมเป็นหมู่คณะ
1. ท่านจะต้องทำการแจ้งวันที่ต้องการเข้ารับการอบรมล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน
2. หากท่านจะนิมนต์พระอาจารย์ทองสุข หรือท่านอื่นที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ฯ “ผาคอก” ทางบ้านธรรมนำใจ จะต้องประสานงานกับทางเชียงราย เพื่อตรวจสอบตารางกิจนิมนต์ การสอนการอบรมต่างๆ ของพระอาจารย์เสียก่อน จึงจะสามารถแจ้งได้ว่า พระอาจารย์จะสามารถรับนิมนต์ในช่วงเวลาดังกล่าวได้หรือไม่ (กรณีต้องการเรียนจากวีดีโอ สามารถจองล่วงหน้าได้อย่างน้อย 7 วัน)
3. ทำจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานของท่าน มายังบ้านธรรมนำใจก่อนวันเข้าอบรมอย่างน้อย 7 วัน
4. นำรายชื่อของผู้เข้าอบรมทั้งหมด ระบุชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ส่งให้บ้านธรรมนำใจ อย่างช้าในวันเข้ารับการอบรม เพื่อจัดทำประกาศนียบัตร
5. มอบเงินบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมประมาณ 300-1,000 ต่อท่าน (ขึ้นอยู่กับจำนวนคน และระยะเวลาในการฝึก) ก่อนการเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 7 วัน และหากหน่วยงานของท่าน ต้องการการใบอนุโมทนาบัตร ที่บริจาคค่าใช้จ่ายในการอบรมให้บ้านธรรมนำใจ กรุณาแจ้งล่วงหน้า

หากหน่วยงานใดที่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย ท่านสามารถให้บุคคลากรเข้าอบรมแบบทั่วไปได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หากต้องการให้มีเจ้าภาพร่วม กรุณาติดต่อ “บ้านธรรมนำใจ” ก่อนวันเข้าอบรมจริงอย่างน้อย 2 เดือน

ท่านสามารถติดต่อเข้าอบรมเป็นหมู่คณะได้ที่

“บ้านธรรมนำใจ”
สาขาศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระผาคอก จ. เชียงราย
เลขที่ 474 ถนนไมตรีจิตต์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
ใกล้กับสถานนีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง เพียง 130 เมตร

โทรศัพท์: 084-759-5600
e-mail: baandhamnamjai@hotmail.com
website: http://www.baandhamnamjai.com
facebook: http://www.facebook.com/baandhamnamjai

เงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในการอบรมของหน่วยงานท่าน
จะสมทบเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ “บ้านธรรมนำใจ”
เพื่อให้การจัดอบรมผู้เข้าปฏิบัติธรรมแบบทั่วไป ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพื่อให้การปฏิบัติธรรม เข้าถึงผู้คนได้ทุกฐานะ ทุกเพศ ทุกวัย
ขอเพียงแค่มีความตั้งใจเท่านั้น