ทำเนียบรุ่นผู้ปฏิบัติธรรม ปี 56

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

ทำเนียบรุ่นผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ “บ้านธรรมนำใจ” ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง มีดังนี้ (ชื่อของผู้ปฏิบัติธรรมท่านใดที่พิมพ์ตกหล่นหรือหายไป บ้านธรรมนำใจ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย) และขอรบกวนทุกท่านแจ้งรายชื่อของท่านที่พิมพ์ตกหล่นหรือหายไป ให้บ้านธรรมฯ ทราบด้วย ขอขอบคุณค่ะ

                            ปี 2556

ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 11 – 13 มกราคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

           ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 12

จำนวน 8 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณพรเพ็ญ

2

คุณบุรินทร์

3

คุณสุภานี

4

ด.ญ.ทิพธ์ญญา

5

คุณสุภาพร

6

คุณสุชาวดี

7

คุณสุชิดา

8

คุณชญานิศวร์

 

ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่  1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 13

จำนวน 15 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณวารีเชท

2

คุณปราถนา

3

คุณบัวคำ

4

คุณปัรชญา

5

คุณศศิวรรณ

6

คุณนฤมล

7

คุณวิมลพร

8

คุณสุรชาติ

9

คุณเสาวรส

10

คุณกาญจนา

11

คุณศักย์พิรทัห์

12

คุณธีรยุทธ

13

คุณศิริชัย

14

คุณเกิด

15

คุณพิมพาภรณ์

 

ครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 14

จำนวน 17 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณนันทวรรณ

2

คุณจุฑารัตน์

3

คุณตฤณภัทร์

4

คุณกษิรา

5

คุณอนัญญา

6

คุณเสาวลักษณ์

7

คุณสรญา

8

คุณดารินทิพย์

9

คุณอธิศนันท์

10

คุณจันทรัสม์

11

คุณสิฏ์ระสา

12

คุณพิสิษฐพัชญ์

13

คุณดนิตา

14

คุณอริสา

15

คุณนพรัตน์

16

คุณณัฐภณ

17

คุณเกตน์สิรี

 

ครั้งที่ 15 ในวันศุกร์ที่ 8 – 10 มีนาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 15

จำนวน 10 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณชุติเดช

2

คุณพัชนี

3

คุณกัญญวีร์

4

คุณประภาพร

5

คุณพิพัฒน์

6

คุณพัสนันท์

7

คุณพัธราพร

8

คุณดารินทิพย์

9

คุณณัฐพัชร์

10

คุณเกิด

 

ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 22 – 24 มีนาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 16

จำนวน 35 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณอารยา

2

คุณณัฐธยา

3

คุณหทัยชนก

4

คุณกิตติยาภรณ์

5

คุณมนัสนันท์

6

คุณละมัย

7

คุณกิตติมา

8

คุณราเชนทร์

9

คุณรังสินาฎ

10

คุณสุทิศา

11

คุณวชิราภรณ์

12

คุณจักรพงษ์

13

คุณธัญสูพิชชา

14

คุณชัยรัตน์

15

คุณฉัตรชัย

16

คุณนฤมล

17

คุณวารยา

18

คุณวรมน

19

คุณภูริชญ์

20

คุณกมลาภรณ์

21

คุณสุรศักดิ์

22

คุณบรรณสรณ์

23

คุณสุนิตรา

24

คุณจันทรัสม์

25

คุณจิตารี

26

คุณพรทิพา

27

คุณภัทรชนันท์

28

คุณชญานิศวร์

29

คุณศิริรัตน์

30

คุณวรวรรณ

31

คุณทิพย์วัลย์

32

คุณลัดดาวัลย์

33

คุณจารุวรรณ

34

คุณอารีย์

35

คุณตฤณภัทร์

 

ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 12 – 16 เมษายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 17

จำนวน 49 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณกชมล

2

คุณกรพิชรา

3

คุณเกษิณี

4

คุณปทิตตา

5

คุณจรรยา

6

คุณธนิดา

7

คุณพัสตราภรณ์

8

คุณนภาพร

9

คุณอาทิตติยา

10

คุณวัสวรรณ
 11 คุณวรรณสวัสดิ์
12  คุณญานิษฐภัค
 13  คุณธภวรรณ
 14  คุณดวงพร
 15  คุณวรินทร์ทิพย์
 16  คุณเอมประภา
 17  คุณณฐมน
 18  คุณพัชนี
 19  คุณนิชานันท์
 20  คุณฉันทลักษณ์
 21  คุณบุษบา
 22  ปณิชา
 23  คุณลฎาภา
 24  คุณหวานตา
 25  คุณพัสนันท์
 26  คุณมาทินี
 27  คุณหัทยา
 28  คุณศวีธิกา
 29  คุณพิมพ์ลิภัทร์
 30  คุณณิฐธยาน์
 31  คุณนิชุดา
 32  คุณหรรยดา
 33  คุณวทัญญู
 34  คุณดาราณี
 35  คุณศิริพร
 36  คุณชัยยุทธ
 37  คุณสมดุล
 38  คุณวรินพนธ์
 39  คุณวีรธรรม
 40  คุณณัฎฐศิลป์
 41  คุณตฤณภัทร์
 42  คุณสิริพร
 43  คุณรุ้งราวรรณ
 44  คุณปลิดา
 45  คุณณัฐชาภรณ์
 46  คุณมนันพัทธ์
 47  คุณนพักตร์สร (ปฏิบัติธรรมแบบ 1 วัน ในวันที่ 14 เมษายน 2556)
 48  คุณอภิวิชญ์ ไวลุง (ตัน)(ปฏิบัติธรรมแบบ 1 วัน ในวันที่ 14 เมษายน 2556)
 49  คุณพรชนก (ปฏิบัติธรรมแบบ 1 วัน ในวันที่ 14 เมษายน 2556)

 

ครั้งที่ 18 ในวันศุกร์ที่ 26-28 เมษายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 18

จำนวน 30 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณครองขวัญ

2

คุณดวงฤทัย

3

คุณมนันพัทธ์

4

คุณกษมา

5

คุณอมลณัฐฐา

6

ด.ญ.ชนัญภิฎา

7

คุณชลิดา

8

คุณนราทร

9

คุณวลัยกร

10

คุณดวงใจ
 11 คุณณัฐยา
12  คุณรัตนาพรรณ
 13  คุณกนกวรรณ
 14  คุณเพ็ญพร
 15  คุณจรินทร์ทร
 16  คุณสุกรรณี
 17  คุณกนกรักษ์
 18  คุณพูลศรี
 19  คุณเพชรรัตน์
 20  คุณชมัยพร
 21  คุณสุทธิกานต์
 22  คุณจันทิมา
 23  คุณกัญญพร
 24  คุณปณาลี
 25  คุณมณิสร
 26  คุณฉัตรสุดา
 27  คุณอฐิน์ศราช์
 28  คุณธนฤกษ์
 29  คุณชาคริต
 30  คุณภัทรพล

 

ครั้งที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 10-12 พฤษภาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 19

จำนวน 33 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณจิตราวรรณ

2

คุณณิชา

3

คุณพรทิพย์

4

คุณสุนี

5

คุณทิพวรรณ

6

คุณจุฑารัตน์

7

ด.ญ.ชนัญภิฎา

8

คุณอมลณัฐฐา

9

คุณอารีวรรณ

10

คุณบุษบา
11 คุณกชกร
12 คุณจงกล
13 คุณณภัทรารัตน์
14 คุณจิตลดา
15 ด.ญ.ฐิติมา
16 ด.ญ.อเนชา
17 คุณวิไล
18 คุณกุลวิตรี
19 คุณนลินรัตน์
20 คุณมสารัศม์
21 คุณณัฐชลัย
22 คุณพนิตตา
23 คุณจุฑาทิพ
24 คุณพัณณิตา
25 คุณปวีณ์นุช
26 คุณธีระนันท
27 คุณวิมลลักษณ์
28 คุณจิรวรรณ
29 คุณจันทร์จิรา
30 ด.ช.ชัชพล
31 คุณณัฐวรรธน์
32 ด.ช.อาชาโนย
33 คุณสิทธิพล

 

ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 23-26 พฤษภาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 20

จำนวน 45 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

ด.ช.รัชพล
 2 คุณปัณพร

3

คุณกัญจน์นิกส์

4

คุณสุนิญญา

5

คุณทิพวรรณ

6

คุณโสภา

7

คุณนันทรัตน์

8

คุณนันทพร

9

คุณวิำไลวรรณ

10

คุณวิรณัฐ์

11

คุณอาภาพร

12

คุณเจษฎาณี

13

คุณสุรัีพร

14

คุณนภา

15

คุณอรทัย

16

คุณเยาวรัตน์

17

คุณปริตรา

18

คุณศรีนวล

19

คุณจิตติมล

20

คุณภวัต

21

คุณสีนวล

22

คุณพิลาสินี

23

คุณจิรัชญา

24

คุณเพ็ชรรุ้ง

25

คุณประภัสสร

26

คุณอุ่นเรือน

27

คุณเตชิต

28

คุณวลัยรัตน์

29

คุณวาสนา

30

คุณณพินภรณ์

31

คุณสุกัญญา

32

คุณอังคณา

33

คุณเอมอร

34

คุณอัมพร

35

คุณณัฏฐา

36

คุณสิรินภิรมย์

37

คุณธัณย์สิตา

38

คุณกุลณิชชาณ์

39

คุณครองขวัญ

40

คุณปลิดา

41

คุณนฤมล

42

คุณบุษบา

43

คุณลฎาภา

44

คุณธภวรรณ

45

คุณดาราณี

 

ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 7-9  มิถุนายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 21

จำนวน 32 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณวรากร
2 คุณธฤชณัช

3

คุณสุำัทรา

4

คุณสุมิตรา

5

คุณจินต์ณัชชา

6

คุณนลินนิภา

7

คุณนนทิยา

8

คุณศิริลักษณ์

9

คุณสิริกุล

10

คุณวราพร

11

คุณเบญจภรณ์

12

คุณจารุดา

13

คุณอรรถพล

14

คุณคุษณากร

15

คุณสุรัตวดี

16

คุณอำนวยพร

17

คุณสุพิณญา

18

คุณปัญญานุช

19

คุณศิริพร

20

คุณพัศมนต์

21

คุณภิรดี

22

คุณภัทรวดี

23

คุณชากร

24

คุณเจษฎาณี

25

คุณสุภาลักษณ์

26

คุณสุพรรณิการ์

27

คุณธรมวสัญช์

28

คุณอุ่นเรือน

29

คุณนริศรา

30

คุณพรชัย

31

คุณปิยะนันท์

32

คุณกัญญา

 

ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 28-30 มิถุนายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 22

จำนวน 45 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

 คุณบุญส่ง
2  คุณขวัญข้าว

3

 คุณจุฑารัตน์

4

 คุณเปรมฤดี

5

 คุณนิชา

6

 คุณมนตา

7

 คุณสุพัตรา

8

 คุณธิดารัตน์

9

 คุณกรีญดาลักษณ์

10

 คุณณัฐินี

11

 คุณกิตติยา

12

 คุณพรทิพย์

13

 คุณชุติมา

14

 คุณภรณ์รวี

15

 คุณสุภาภรณ์

16

 คุณสมานจิตร

17

 คุณกิตินันท์

18

 คุณจันทรา

19

 คุณหรรษา

20

 คุณอาทิชา

21

 คุณกรรณิการ์

22

 คุณชิดชนก

23

 คุณสุวิสา

24

 คุณพร้อมพัฒน์

25

 คุณสุพรรษา

26

 คุณสุรศักดิ์

27

 คุณปวิตรา

28

 คุณดิศพงษ์

29

 คุณฉวีวรรณ

30

 คุณณัฐธยาน์

31

 คุณปวีร์ทิชา

32

 คุณบุษบา

33

 คุณสุชิรา

34

 คุณสาธิต

35

 คุณรุจิเีรข

36

 คุณปัทมา

37

 คุณณัฐวิชช์

38

 คุณมัฐีริยา

39

 คุณเ้บญจวรรณ

40

 คุณเพ็ญศรี

41

 คุณดาราณี

42

 คุณปรารถนา

43

 คุณวัชราภรณ์

44

 คุณชไมพร

45

 คุณวรรณภา

 

ครั้งที่ 23 ในวันศุกร์ที่ 12-14 กรกฎาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 23

จำนวน 45 คน

 

 

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณทัศพร
2 คุณนัณทฉัตร

3

คุณบุศรา

4

คุณนฤมล

5

คุณจุฑาทิพย์

6

คุณพชรวรรณ

7

คุณสุจินตา

8

คุณนลินภัสร์

9

คุณตระการตา

10

คุณอารีรัตน์

11

คุณจุไรรัตน์

12

คุณมญชุ์ปริยา

13

คุณนภาพร

14

คุณวงกต

15

คุณชอุ่ม

16

คุณพรวิมล

17

คุณโสภา

18

คุณกาญจนา

19

คุณเจษฎาณี

20

คุณประไพรัตน์

21

Pamela

22

คุณธันยาภัทร์

23

คุณทิชาณัฏฐ์

24

คุณชนัดดา

25

คุณสุภัทรา

26

คุณพรสิริ

27

คุณสุพัตรา

28

คุณรัชดาภรณ์

29

คุณชัญญานุช

30

คุณบุษกร

31

คุณณิชาชา

32

คุณสุนิสา

33

คุณชมนาด

34

คุณฐิติมา

35

คุณสุขศรี

36

คุณจินตนา

37

คุณประไพ

38

คุณรวีนุช

39

คุณปณิธิ

40

คุณอนันต์

41

คุณปิยะกร

42

คุณวิจักษณ์

43

คุณสุทธิวัชร

44

คุณปองพงค์

45

คุณธนพล

 

ครั้งที่ 24 ในวันศุกร์ที่ 26-28 กรกฎาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 24

จำนวน 44 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณพรสิริ
2 คุณอรทัย

3

คุณสุนันทา

4

cai

5

คุณอุ่นเรื่อน

6

คุณนริศรา

7

คุณภัตรา

8

คุณอรวี

9

คุณปวิตรา

10

คุณสุพรรษา

11

คุณกันยกร

12

คุณสุนิตา

13

คุณกวิตา

14

คุณชาคริยา

15

คุณนวพร

16

คุณกุลรดา

17

คุณวรดนู

18

คุณฉวีวรรณ

19

คุณสิริยา

20

คุณอรพรรณ

21

คุณเจษฎาพร

22

คุณสุวิสาส์

23

คุณวัชรี

24

คุณพัชนี

25

คุณพลอย

26

คุณรัตติกรณ์

27

คุณโสภา

28

คุณนวลจันทร์

29

คุณนัทถนิดชา

30

คุณศรีสุดา

31

คุณอัชนัญา

32

คุณกมลพร

33

คุณบุษบา

34

คุณเพ็ชรรุ้่ง

35

คุณจันทรัสม์

36

คุณภารดี

37

คุณพัสนันท์

38

คุณสุดารัตน์

39

คุณบุษยรัตน์

40

คุณสุชาดา

41

คุณบุญรัก

42

คุณพสิษฐ์

43

คุณวีระวุฒิ

44

Jean

45

ครั้งที่ 25 ในวันศุกร์ที่ 16-18 ส.ค. 2556
อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล
ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 25จำนวน 45 คน
ลำดับที่ ชื่อ
1 คุณปทิตตา
2 คุณปนิตา
3 คุณกิตติมา
4 คุณอรนุช
5 คุณกรรณิกา
6 คุณอรทัย
7 คุณรุ่งนภา
8 คุณกาญจนา
9 คุณอลิศรา
10 คุณอลิญา
11 คุณสุทรรศนีย์
12 คุณนัยนา
13 คุณธัญธิตา
14 คุณวิชชุดา
15 คุณวลัยลักษณ์
16 คุณอัมพร
17 คุณพลอยทราย
18 คุณอารีย์รัตน์
19 คุณกานต์ธีรา
20 คุณนัฐชนก
21 คุณธัญลักษณ์
22 คุณสุนิตา
23 คุณพชรวรรณ
24 คุณจันทร์ฉาย
25 คุณอภิรดี
26 คุณวิภาจิตร
27 คุณกุลประวีณ์
28 คุณกัญชลิกา
29 ด.ญ.ชุติมา
30 คุณพิมพ์วลัญธ์
31 คุณอรพินธุ์
32 คุณทักษอร
33 คุณกัลยาณี
34 คุณพสุ
35 คุณธนนิภัทรา
36 คุณวิศรัตน์
37 คุณภูวเนศวร์
38 คุณสุรพันธ์
39 คุณชิตวัน
40 คุณวิชิต
41 คุณจิรพล
42 คุณสันติ
43 คณสมภพ
44 คุณบุญรัก
45 คุณศิวพร

 

ครั้งที่ 26 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 – 14 สิงหาคม 2556

ปฏิบัติถวายกุศลแด่หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 26

จำนวน 6  คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณอมริศรา
2 คุณวรรณภา

3

คุณสุภากาญจน์

4

คุณปุริมปรัชญ์

5

คุณสุเทพ

6

คุณณัฐธภา

 

ครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 30 – 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 27

จำนวน 38 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

 คุณโสภา
2  คุณวิสิฏฐี

3

 คุณวราลี

4

 คุณเบญจมาศ

5

 คุณสุภารัตน์

6

 คุณดวงพร

7

 คุณวัชพันท์

8

 คุณธัญนันท์

9

 คุณทศพร

10

 คุณธิติพร

11

 คุณศุภนิช

12

 คุณวงกต

13

 คุณนันท์นภัส

14

 คุณสรชา

15

 คุณปาจรีย์

16

 คุณจินตนา

17

 คุณศืริิวัลย์

18

 คุณสายรุ้ง

19

 คุณสุวดี

20

 คุณสุวดี

21

 คุณรุ่งอรุณ

22

 คุณขวัญลภา

23

 คุณศรีอมร

24

 คุณศิญาภัสร์

25

 คุณจุฑาทิพย์

26

 คุณกานต์สินี

27

 คุณกาญจนา

28

 คุณกานดา

29

 คุณศศิธร

30

 คุณวนิดา

31

 คุณอาภัสนันท์

32

 คุณไมตรี

33

 คุณเจริญ

34

 คุณสุเทพ

35

 ด.ช.ณัฐวัฒน์

36

 คุณเกียรติสกุล

37

 ด.ช.อธิวัฒน์

38

 คุณเกียรติศักดิ์

 

ครั้งที่ 28 แบบ 3 วัน  แบบ 7 วัน ในวันศุกร์ที่ 13-19 กันยายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 28

จำนวน 30 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณสุดานันท์
2 คุณปาริชาติ

3

คุณวัลภา

4

คุณณัฐฐาพร

5

คุณเดือนเพ็ญ

6

คุณประภา

7

คุณคฤตสา

8

คุณน้ำผึ้ง

9

คุณชรันธร

10

คุณเปรมดลฉัตร

11

คุณนัทธฤดี

12

คุณธัญญพันทธ์

13

คุณกาญจนา

14

คุณกฤติยา

15

คุณลัลน์สิตา

16

คุณภทรพร

17

คุณปวีณา

18

คุณผดุงรัตน์

19

คุณธนิกา

20

คุณนฤศรา

21

คุณศิวพร

22

คุณสุทธนุช

23

คุณประภัสสร

24

คุณผาสุกี

25

คุณสุรพันธ์

26

คุณวิศยุทธ

27

คุณชัยพจน์

28

คุณวารี

29

คุณโสภา

30

คุณกุลประวีณ์

 

ครั้งที่ 29 ในวันศุกร์ที่ 27-29 กันยายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 29

จำนวน 36 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณเดือนเพ็ญ
2 คุณณภัฒณ์

3

คุณสมจิต

4

คุณวิลาวัณย์

5

คุณวิชุดา

6

คุณทิชาณัฏฐ์

7

คุณธัญนันท์

8

คุณรุ้งกาญจน์

9

ด.ญ.ปิ่นมนัส

10

คุณวรรณภา

11

คุณสุภาพร

12

คุณวรัญญา

13

คุณพิชญา

14

คุณสุพรรณี

15

คุณปารณีย์

16

คุณธัญญรัศม์

17

คุณปนัดดา

18

คุณณัชปนิสาข์

19

คุณทัศนีย์

20

คุณพจนีย์

21

คุณวิไลลักษณ์

22

คุณวรรณา

23

คุณปารย์ณิศา

24

คุณวิภาวี

25

คุณอุษณีย์

26

คุณปาณิกา

27

คุณจุฑารัตน์

28

ุณสุภาวดี

29

คุณคชาภรณ์

30

คุณปัณรวัฒ

31

คุณอมรกาญจณ์

32

คุณวรโชติ

33

คุณอดุลย์

34

คุณณัฐวุฒิ
 35 คุณสุเทพ

 

ครั้งที่ 30 ในวันศุกร์ที่ 11-13 ตุลาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 30

จำนวน 48 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

 ด.ญ. กนกรักษ์
2  คุณพูลศรี

3

 คุณนลพรรณ

4

 คุณโชติกา

5

 คุณฐิติมา

6

 คุณทิพาพร

7

 คุณจิตรา

8

 คุณจุฑามาศ

9

 คุณปภาวรินทร์

10

 คุณสุกัญญา

11

 คุณเบญจพรรณ

12

 คุณนงลักษณ์

13

 คุณนันทยา

14

 คุณวรรณรักษ์

15

 คุณวิมลพรรณ

16

 คุณอรวรรณ

17

 คุณกานต์ธีรา

18

 คุณสโรชา

19

 คุณนพวรรณ

20

 คุณจุฑาทิพย์

21

 คุณธันยาภัทร์

22

 คุณณัฐฐิญา

23

 คุณขวัญลภา

24

 คุณรุ่งอรุณ

25

 คุณธัญลักษณ์

26

 คุณนภาพิสุทธิ์

27

 คุณเสาวลักษณ์

28

 คุณสุรัชชา

29

 คุณรัศมี

30

 คุณพันธนันท์

31

 คุณนันทภัค

32

 คุณกนกวรรณ

33

 คุณดารากร

34

 คุณขนิษฐา

35

 คุณหลา

36

 คุณสีนวล

37

 คุณพรพิมล

38

 คุณอุษณีพร

39

 คุณฐิติพร

40

 คุณปุญชรัศมิ์

41

 คุณพิตติกานต์

42

 คุณคุษณากร

43

 คุณกำพล

44

 คุณฐานันดร

45

 คุณเสฏฐวุฒ

46

 คุณปวินท์ชัย

47

 คุณวิศุทธิ์

48

 คุณธีรวัฒน์

 

ครั้งที่ 31 ในวันศุกร์ที่ 18-20 ตุลาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย วีดีโอ พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 31

จำนวน 14 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณจันทร์นิเวต
2 คุณณัฐภัสสร

3

คุณชมนต์รัตน์

4

คุณดวงแข

5

คุณเกตุแก้ว

6

คุณนิศานาถ

7

คุณชไมพร

8

คุณมนชนก

9

คุณโสภา

10

คุณณัฐชานันท์

11

คุณสมคิด

12

คุณภฤศภณ

13

คุณปุรินทร

14

คุณศุภกิตต์

 

ครั้งที่ 32 ในวันศุกร์ที่ 25 – วัีนอาทิตย์ 27  ตุลาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย  โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 32

จำนวน 38 คน

ลำดับ ชื่อ
1 คุณจรูญลักษณ์
2 คุณวรินทร์พร
3 คุณฐิติรัตน์
4 คุณมนชยา
5 คุณวริษฐา
6 คุณเขมจิรา
7 คุณศิวนาถ
8 คุณอังคณา
9 คุณลลิตา
10 คุณวราภรณ์
11 คุณพิมพ์ณดา
12 คุณภัทรธนินทร์
13 คุณปิยนันท์
14 คุณวราพร
15 คุณอภิชญา
16 คุณปาริชาติ
17 คุณอรพรรณ
18 คุณศิริธร
19 คุณฉอ้อน
20 คุณทัศน์ยา
21 คุณเดือนรุ่ง
22 คุณธรอศิญา
23 คุณอุษณีพร
24 คุณชื่นทิพย์
25 คุณณัฏฐ์ณัชชา
26 คุณพรพิมล
27 คุณผาสุกี
28 คุณศศธร
29 คุณพรชนก
30 คุณณัฐรัตน
31 คุณรุ่งณัฏฐนภา
32 คุณพัชธนิสาข์
33 คุณจุฑามาศ
34 คุณชวลิต
35 คุณกมลภพ
36 คุณอนุชา
37 คุณบุญปลูก
38 คุณณัฐพล

 

ครั้งที่ 33 ในวันศุกร์ที่ 8 – วัีนอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย  โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 33

จำนวน 15 คน

ลำดับ ชื่อ
1 คุณน้ำฟ้า
2 คุณเวณิกา
3 คุณวรรณกร
4 คุณสุภัสสร
5 คุณณิชชาอร
6 คุณพัชราภรณ์
7 คุณวิลาวัลย์
8 คุณมานิดา
9 คุณปิยนันท์
10 คุณวรรณภรณ์
11 คุณเพ็ญนภา
12 คุณอรอุมา
13 คุณขัตติยา
14 คุณนโรดม
15 คุณจิรวัญญ์

 

 

ครั้งที่ 34 ในวันศุกร์ที่ 15 – วัีนอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย  โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 34

จำนวน 20 คน

ลำดับ ชื่อ
1 คุณจิตตนันท์
2 คุณสุพัตรา
3 คุณวราศิภา
4 คุณปิยะนันท์
5 คุณพิมพ์ประภา
6 คุณบงกช
7 คุณวรรณวิภางค์
8 คุณวิลาวัลย์
9 คุณณัฐสยา
10 คุณสมจิตร
11 คุณรฐา
12 คุณปรียภัทร
13 คุณปวีณา
14 คุณเจนจิรา
15 คุณหนม
16 คุณยุภา
17 คุณวรัญญู
18 คุณชัยภักร์
19 คุณวิรัช
20 คุณณัฐวุฒิ

 

ครั้งที่ 35 ในวันศุกร์ที่ 22 – วัีนอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 35

จำนวน 21 คน

ลำดับ ชื่อ
1 ด.ญ.เกวลิน
2 คุณบุผารัตน์
3 คุณอรุณรัตน์
4 คุณเปรมฤดี
5 คุณวงกต
6 คุณริมภาภัค
7 คุณอรวรรณ
8 คุณทิพาภรณ์
9 คุณเอื้ออรดี
10 คุณศิวพร
11 คุณกัญญา
12 คุณรัตนาภรณ์
13 คุณจุฑารัตน์
14 คุณรุ่งอรุณ
15 คุณพรปิติ
16 คุณวราภรณ์
17 คุณลลิตา
18 คุณทรงขวัญ
19 คุณณัฐปภัสร์
20 คุณสุเทพ
21 คุณสุขสันติ์

 

ครั้งที่ 36 ในวันศุกร์ที่ 6 – วัีนอาทิตย์ 8 ธันวาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย  โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 36

จำนวน 26 คน

ลำดับ ชื่อ
1 คุณจุไรวลัยพร
2 คุณฐานิดา
3 คุณรัชตา
4 คุณณปภัช
5 คุณจารุวรรณ
6 คุณเปรมปวีร์
7 คุณสุขฤดี
8 ด.ญ.ภัสสร
9 คุณชุติมา
10 คุณสาริศา
11 คุณดารารัตน์
12 คุณจิรวดี
13 คุณพิมพ์ปวีณ์
14 คุณจิราพร
15 คุณวาริศา
16 คุณศศภัส
17 คุณเบญจาภา
18 คุณยุพาภรณ์
19 คุณพลอยนภัส
20 คุณอภิชญา
21 คุณมนชญา
22 คุณอรญ์วิล
23 คุณสมสวรรค์
24 คุณทัศนีย์
25 คุณศิรินทิพย์
26 คุณไชยกิจ

 

ครั้งที่ 37 ในวันศุกร์ที่ 13  – วัีนอาทิตย์ 15 ธันวาคม 2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย  โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 37

จำนวน 21 คน

ลำดับ ชื่อ
1 คุณณัฐปภัสร์
2 คุณอภิญญา
3 คุณชฎาภรณ์
4 คุณจุฑารัตน์
5 คุณญานิศา
6 คุณปาลิดา
7 คุณชมพู่
8 คุณธนพร
9 คุณสิรพัชร์
10 คุณบุษบงค์
11 คุณสิริวิมล
12 คุณรัชนี
13 คุณปาจารีย์
14 คุณขนิษฐา
15 คุณจุฑามาศ
16 คุณกฤตพร
17 คุณรัฐธิดา
18 คุณทิพยวรรณ
19 คุณสุเมธา
20 คุณยุภา
21 คุณทินกฤต

 

ครั้งที่ 38 ในวันศุกร์ที่ 20 – วัีนอาทิตย์ 22 ธันวาคม  2556

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย  โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 38

จำนวน 33 คน

ลำดับ ชื่อ
1 คุณธัญญธร
2 คุณสุชาดา
3 คุณสุชาดา
4 คุณธมนรัจน์
5 คุณธันยภรณ์
6 คุณจุฑาทิพย์
7 คุณรัชฎา
8 คุณมาลาณี
9 คุณทับทิม
10 คุณยุพา
11 คุณอรวรรณ
12 คุณวิลาวัลย์
13 คุณชัชญา
14 คุณนันทพร
15 คุณพิรุณ
16 คุณมยุรา
17 คุณนงลักษณ์
18 คุณธันยาดา
19 คุณภัทรานิษฐ์
20 คุณสิริพร
21 คุณสุจิตตา
22 คุณพลอยทิพย์
23 คุณแคทรียา
24 คุณปฎิญญา
25 คุณญาณิศา
26 คุณพัชรี
27 คุณปลีณา
28 คุณปิยะดา
29 คุณรุ่งรัตน์
30 คุณพลอยชนก
31 คุณพัชรพล
32 คุณศุภวัฒน์
33 คุณเอกชัย