ทำเนียบรุ่นผู้ปฏิบัติธรรม ปี 55

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

ทำเนียบรุ่นผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ “บ้านธรรมนำใจ” ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง มีดังนี้ (ชื่อของผู้ปฏิบัติธรรมท่านใดที่พิมพ์ตกหล่นหรือหายไป บ้านธรรมนำใจ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย)

ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 3 – อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

           ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 1

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณสมยา

2

คุณลลิดา

3

คุณปิยะพร

4

คุณถิรพร

5

คุณบุญชอบ

6

คุณสุดใจ

7

คุณณัฐิยา

8

คุณปิยวรรณ

9

คุณพรพันธ์

10

คุณพัณณิชา

11

คุณเอกไพลิน

12

คุณบุญญารัตน์

13

คุณสุดารัตน์

14

คุณอรัฐยา

15

คุณกมลภัสสร์

16

คุณณธยา

17

คุณรวิษฎา

18

คุณวัลลภา

19

คุณกาญจนา

20

คุณปนัดดา

21

คุณตฤณภัทร์

22

คุณศศิรินทร์

23

คุณอภิยุธ

24

คุณสมชาย

25

คุณอรุณี

26

คุณสุพิชชา

27

คุณชุรี

28

คุณสมบุญ

29

คุณรุ้งทิพย์

30

คุณฐิติรัตน์

31

คุณลัดดา

32

คุณเบญจวรรณ

33

คุณภัทรชนันท์

34

คุณกิตธีธัช

35

คุณรุจิรา

 

ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 23 – อาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

        ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 2

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณวชิรพงษ์

2

คุณปิยะพร

3

คุณวิชัย

4

คุณประภีร์

5

คุณอรจิรา

6

คุณนพรัตน์

7

คุณพัชรินทร์

8

คุณวริศรา

9

คุณสัมฤทธิ์

10

คุณศิริชัย

11

คุณอาคม

12

คุณวัลลภา

13

คุณวิโรจน์

14

คุณธนกร

15

คุณธนพร

 

ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 27 – อาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

        ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 3

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณจีราภรณ์

2

คุณปาณิสรา

3

คุณเบญญาภา

4

คุณปิยะพร

5

คุณเสาวรส

6

คุณขวัญใจ

7

คุณนฤมล

8

คุณประภีร์

9

คุณรัชชดา

10

คุณสุดา

11

คุณอาคม

12

คุณศิริชัย

13

คุณวรินกาญจน์

14

เด็กหญิงกัญญาณัฐ

15

คุณกษิมา

16

คุณพงษ์ธร

17

คุณธัญญารัทพ์

18

คุณนวลศรี

 

ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 25 – อาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

       ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 4

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณศิริชัย

2

คุณเกิด

3

คุณสรรชัย

4

คุณณัสญ์ศยา

5

คุณจิรวรรณ

 

ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน – อาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต

        ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 5

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณอังสนา

2

คุณประภาพร

3

คุณขนิษฐา

4

คุณเสาวรส

5

คุณปิยะพร

6

คุณนฤมล

7

คุณขวัญใจ

8

คุณพัชนี

9

คุณนนทิยา

10

คุณปานฤทัย

11

คุณรัชดากุล

12

คุณปรางค์ฤดี

13

คุณตฤณภัทร์

 

ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 27 – อาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต

        ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 6

ลำดับ

ชื่อ

1

 คุณบุญทรัพย์

2

 คุณวิรัลฐีตา

3

 คุณขวัญใจ

4

 คุณนฤมล

5

 คุณนุชดีรัตน์

6

 คุณอังค์วรา

7

 คุณบุญชอบ

8

 คุณถิรพร

9

 คุณสมฤดี

10

 คุณรสกร

11

 คุณพนมพร

12

 คุณศุภชัย

13

 คุณพิมนภัทร์

14

 คุณสมบูรณ์

15

 คุณศรินรัตน์

16

 คุณปราโมทย์
    17  คุณปรางค์ฤดี

 

ปฏิบัติธรรมถวายกุศลหลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม ในวันพุธ 8 – อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม 

ลำดับ

ชื่อ

1

 คุณตฤณภัทร์

2

 คุณวัลลภา

3

 คุณอาคม

4

 คุณศิริชัย

5

 คุณนฤมล

6

 คุณเกิด

7

 คุณปิยะพร
8  คุณณัฐวสา
     9  คุณศรัณรัตน์
     10  คุณขนิษฐา
     11  คุณรัชดา
     12  คุณขวัญใจ
     13  คุณโสภา

 

ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 17 – อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

        ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 7

ลำดับ

ชื่อ

1

 คุณดวงฤทัย

2

 คุณเปรมจิตต์

3

 คุณจีราภา

4

 คุณกานดา

5

 คุณเกียรติศักดิ์

6

 คุณปรางค์ฤดี

 

ครั้งที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 28 – อาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต

        ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 8

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณอนงค์นาถ

2

คุณอมรรัตน์

3

คุณภัทรภา

4

คุณวิชุดา

5

คุณผุสดี

6

คุณอรพันธ์

7

คุณทัศนัศรัณย์

8

คุณณัฐวลัญฐ์

9

คุณสรัญญา

10

คุณนฤมล

11

คุณชญานิศวร์

12

คุณศิริทิพย์

13

คุณวิยะดา

14

คุณจุฬาภรณ์

15

คุณหวานตา

16

คุณณัฐศรัณย์

17

คุณณัชชารีย์

18

คุณพิมพ์ธาดา

19

คุณพิสิษฐ์

20

คุณเขมรัฐ

21

คุณรัชตะ

22

คุณศิริชัย

 

ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 26 – อาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข  ฐิตสีโล

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 9

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณธันยาภัทร์

2

คุณประไพรัตน์

3

คุณกวี

4

คุณนัทฉัฐริ์

5

คุณสาลินี

6

คุณรัฐพัชร์อร

7

คุณปวีณ์ภา

8

คุณนพวรรณ

9

คุณนาฎนภางค์

10

คุณจารุวรรณ

11

คุณเพ็ญพิชชา

12

คุณสาวรส

13

คุณนฤมล

14

คุณธนภร

15

คุณสุชาดา

16

คุณจิราวรรณ

17

คุณพชวพรรณ

18

คุณสามิตรี

19

คุณศรินพร

20

คุณนพรัตน์

21

คุณนฤมล

22

คุณอาคม

23

คุณธนากฤต

24

คุณศิริชัย

25

ด.ช.ภัคคิไนกรณ์

 

ครั้งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน – อาทิตย์ที่ 2  ธันวาคม 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 10

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณนัทฉัฐธิ์

2

คุณวารุณี

3

คุณชมพูนุท

4

คุณรสสุคนธ์

5

คุณนฤมล

6

คุณวิรุณรัช

7

คุณวิชุดา

8

คุณกรองแก้ว

9

คุณภัทรชนันทร์

10

คุณไซลั้ง

11

คุณชญานิศวร์

12

คุณสุธิสา

13

คุณสุธิดา

14

คุณเนาวรัตน์

15

คุณศิริชัย

16

คุณพงษ์ศักดิ์

 

ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 14 – 16 ธันวาคม 2555

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระอาจารย์สุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 11

ลำดับ

ชื่อ

1

คุณภัทรกาญจน์

2

คุณเกษแก้ว

3

คุณกัลยากร

4

คุณอนงค์

5

คุณณิชากร

6

คุณนริษสรา

7

คุณสุชญา

8

คุณอมรรัตน์

9

คุณปุญชรัศมิ์

10

คุณสิริลักษณ์

11

คุณเต็มสิริ

12

คุณพรทิศา

13

คุณวริญญา

14

คุณพชรวรรณ

15

ด.ช.ภัคคิไนกรณ์