ทำเนียบรุ่นผู้ปฏิบัติธรรม ปี 57

ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" บ้านไม่ใหญ่ แต่ใจกว้าง

ทำเนียบ รุ่นผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่ “บ้านธรรมนำใจ” ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง มีดังนี้ (ชื่อของผู้ปฏิบัติธรรมท่านใดที่พิมพ์ตกหล่นหรือหายไป บ้านธรรมนำใจ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย) และขอรบกวนทุกท่านแจ้งรายชื่อของท่านที่พิมพ์ตกหล่นหรือหายไป ให้บ้านธรรมฯ ทราบด้วย ขอขอบคุณค่ะ

                           

ปี 2557

ครั้งที่ 39 ในวันศุกร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ 19  มกราคม 2557

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 39

จำนวน 17 คน

ลำดับ

ชื่อ

1

 คุณวีณา

2

 คุณศศมณฑน์

3

 คุณพิชฌนัฐภา

4

 คุณบุณยานุช

5

 คุณสรวิศ

6

 คุณกัญญารัตน์

7

 คุณฐิตา

8

 คุณกัญญาภัค

9

 คุณนัฐลดา

10

 คุณรัชต์วดี

11

 คุณสุภนิดา

12

 คุณรัชวรรณ

13

 คุณญาณันท์

14

 คุณวิลาวัลย์

15

 คุณรัตนาภรณ์

16

 คุณกาญจนา

17

 คุณณิชากร

 

ครั้งที่ 40 ในวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ 26  มกราคม 2557

อบรมสอนกรรมฐาน โดย พระสุรชัย โสภณจิตโต

ผู้ปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 40

จำนวน 23 คน

ลำดับ ชื่อ
1 คุณจิตรา
2 คุณหนึ่งฤทัย
3 คุณกัญญา
4 คุณศศิวิมล
5 คุณมาลินี
6 คุณวารี
7 คุณนันทา
8 คุณรจนา
9 คุณรัตนา
10 คุณรษา
11 คุณญาณินท์
12 คุณนลินี
13 คุณปณิตตา
14 คุณชาญชัย
15 คุณฐาปกรณ์
16 คุณณัฐภูมิ
17 คุณชณาเมธ
18 คุณเทอดเกียรติ
19 คุณปฏิกาณ
20 คุณกฤษฎา
21 คุณมิตรชัย
22 คุณศิริพงษ์
23 คุณอิทธิพล